Skrýt menu


OSVĚDČENÍ

Trvale vysoký standard jakosti je důležitým rysem výrobních procesů společnosti Amiantit po celém světě. Jednotlivé závody jsou pod trvalou kontrolou externích subjektů a jsou držiteli oficiálních osvědčení podle ISO 9001 a dalších norem. Odborný a vysoce kvalifikovaný personál v oddělení Amiantit pro výzkum a vývoj na celém světě zajišťuje:

  • soustavný rozvoj výrobků a procesů
  • technickou pomoc, dohled a výměnu zkušeností mezi jednotlivými závody
  • dodávku nových závodů a výrobního zařízení i náhradních dílů

Závazkem společnosti Amiantit je přijetí globálních osvědčených postupů a úsilí o soulad s nejvyššími mezinárodními normami. Dobré jméno celého koncernu z hlediska jakosti a prvotřídnosti dokládá řada akreditací obdržených od předních certifikačních orgánů po celém světě:

Naše akreditace

Níže uvádíme vybraná ocenění a osvědčení udělená koncernu Amiantit:

ASTM

ASTM International je jednou z nejstarších dobrovolných norem rozvojových organizací světa – spolehlivý zdroj technických norem materiálů, výrobků, systémů i služeb. Dnes hraje ASTM vedoucí roli při řešení normalizačních potřeb globálního trhu, a to i v oboru trubních systémů.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.astm.org

AWWA

AWWA je oficiálním prostředkem zajištění vody. Poskytuje znalosti a informace v tomto oboru a prosazuje zvýšení kvality vody a její dodávky na území Severní Ameriky i mimo něj. AWWA usiluje o zlepšení zdraví, bezpečnosti a blaha veřejnosti sjednocováním úsilí celého spektra subjektů působících v oblasti vody. Jedná se o mezinárodní neziskové a vzdělávací sdružení a celosvětově největší a nejstarší organizaci odborníků na vodu.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.awwa.org

TÜV SÜD

Konkurenceschopnost firmy na mezinárodním trhu je určována kvalitou jejích procesů. Účinným nástrojem řešení veškerých požadavků na kvalitu, jimž čelí moderní a inovativní firma je systém péče o kvalitu – např. ISO 9001. TÜV SÜD nabízí podporu a certifikaci v rámci tohoto systému, a to podle potřeb podniku.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.tuev-sued.de/home_en

KIWA

Kiwa je nezávislou a vysoce kvalifikovanou organizací, pro niž je certifikace ústředním bodem činnosti. Činnosti, které tomu napomáhají, jsou kontroly, zkoušky, technologie, vzdělávání a poradenství. Mezi zákazníky patří výrobní a zpracovatelské obory, (obchodní) servisní firmy, provozovatelé inženýrských sítí, orgány státní správy a samosprávy i mezinárodní organizace v celé řadě tržních sektorů. Kiwa pracuje pro klienty v mnoha průmyslových odvětvích, důraz však klade mimo jiné na vodu a energii.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.1kiwa.com

DNV

Det Norske VERITAS (DNV) je nezávislá nadace s cílem ochrany života, majetku a životního prostředí. DNV má své sídlo v norském Oslu a současně má přibližně 300 kanceláří zřízených ve stovce různých zemí. Klíčovou kompetencí nadace je zjišťování a posuzování rizik a poradenství ohledně jejich řešení.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.dnv.com

UL

Underwriters Laboratories Inc. (UL) je nezávislá a nezisková organizace pro certifikaci výrobků, která se již více než století zabývá zkoušením výrobků a sepisováním bezpečnostních norem. Její celosvětová rodina podniků a poskytovatelů služeb zahrnuje 66 laboratorních, testovacích a certifikačních zařízení obsluhujících zákazníky ve 104 zemích.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.ul.com

DVGW

Ústředním posláním DVGW je technický a vědeckotechnický pokrok v oborech plynárenství a vodárenství. Při sledování tohoto cíle staví DVGW svoji činnost na aktuálních požadavcích svých členů i na cílech deklarovaných ve svých stanovách – to jest bezpečnost, hygiena a ochrana životního prostředí. Ústředním nástrojem je přitom vydávaný dokument zvaný Technické zásady. Jedná se o předpisy vypracované různými orgány DVGW a postavené na roveň právních předpisů.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.dvgw.de/english-pages/dvgw/

NSF

Tato organizace má celý název NSF International, The Public Health and Safety Company™ a je neziskovým nevládním subjektem a přední organizací v oboru tvorby norem, certifikace výrobků, vzdělávání a řízení rizik v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti. NSF se v rámci svého zaměření mimo jiné na vodu a životní prostředí prostřednictvím svého centra vzdělávání ve veřejném zdraví věnuje vytváření národních norem a je externím subjektem zajišťujícím posuzování shody.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.nsf.org

DQS

DQS zajišťuje posuzování systémů a procesů řízení na základě více než 70 národně a mezinárodně uznávaných norem a specifikací. Provádí posuzování systémů řízení se zaměřením na vytváření hodnot a možnosti zlepšování. Díky svým vysoce kvalifikovaným a zkušeným expertům, kterých je více než 1 400, je DQS vysoce uznávaným, vyhledávaným a způsobilým partnerem v oboru rozvoje systémů řízení.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.dqscert.com

FM

Společnost FM Global zajišťuje komplexní komerční a průmyslové majetkové pojištění, technicky založené upisovatelské služby a řešení v oboru řízení rizik. V tomto kontextu společnost prostřednictvím FM Approvals nabízí průmyslové a obchodní služby zaměřené na certifikaci a zkoušení výrobků po celém světě. Certifikace FM Approvals je uznávaná a respektovaná po celé zeměkouli a garantuje zákazníkovi objektivitu zkoušení služby nebo výrobku a jejich shodu s národními i mezinárodními normami.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=50000000

CSTB

CSTB je státní průmyslově-obchodní podnik působící pod administrativním dohledem francouzského ministerstva bytové politiky. Patří mezi přední evropská centra výzkumu a vyhodnocování. Ve svém úsilí o zlepšení komfortu a bezpečnosti budov kombinuje CSTB čtyři vzájemně se doplňující profese: výzkum, moderní strojírenství, posuzování kvality a šíření poznatků. CSTB spolupracuje se zadavateli, architekty, výzkumnými pracovišti, výrobci a podnikateli a napomáhá francouzským orgánům státní správy při vymezování technických předpisů a zajišťování kvality budov.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.cstb.fr

EMI

ÉMI (ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS Közhasznú Társaság) je neziskovou organizací pro kontrolu kvality a technický pokrok ve stavitelství. Jejím sídlem je Maďarsko.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.emi.hu

Bureau VERITAS

Skupina Bureau VERITAS je dodavatelem uznávaných odborných posudků a pomáhá svým zákazníkům dosahovat shody s normami a předpisy týkajícími se oblastí kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti. V rámci sítě celé skupiny probíhá péče o vztahy s klienty a zajišťování komplexního rozsahu služeb včetně kontroly, zkoušení, auditu, certifikace a související technické pomoci, vzdělávání a externích služeb. V případě potřeby poskytuje Bureau VERITAS i poradenství.
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.bureauveritas.com

Sabesp

Sabesp Basic Sanitation Company je společnost, jejímž hlavním akcionářem je vláda státu São Paulo. Podnik je držitelem koncese v oboru obecních sanitárních služeb. Působí ve více než 368 městech státu São Paulo a nese odpovědnost za plánování, výstavbu a provozování vodovodů, kanalizací a čistíren průmyslových odpadních vod. Má nesmírný záběr kontroly od získávání vody po její rozvod s cílem plnit předpisy a požadavky ministerstva zdravotnictví i WHO (Světová zdravotnická organizace).
Webové stránky certifikačního orgánu: http://www.sabesp.com.br