menu ukryj


 

Informacje prawne i warunki korzystania ze strony

Witamy na niniejszej stronie internetowej („Strona”), której właścicielem jest i którą prowadzi Amiantit Service GmbH. Amiantit Service GmbH prowadzi Stronę jako serwis dla odwiedzających, z zastrzeżeniem poniższych warunków dotyczących korzystania z niej („Warunki”). Korzystając z niniejszej Strony, akceptują Państwo Warunki; jeżeli ich Państwo nie akceptują, korzystanie ze Strony jest niemożliwe. Amiantit Service GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Strony i niniejszych Warunków bez uprzedzenia.


Korzystanie z treści Strony

Użytkownik może przeglądać, pobierać i drukować treść Strony, z zastrzeżeniem poniższych warunków: (a) treść może być wykorzystywana wyłącznie do celów informacyjnych; i (b) treść nie może być w żaden sposób zmieniana ani modyfikowana. Ponowna publikacja, dystrybucja, przygotowanie dzieł pochodnych lub inne rodzaje wykorzystania treści, które nie są wyraźnie dozwolone na mocy niniejszego dokumentu, są niedozwolone.

Ramkowanie lub stosowanie jakichkolwiek technik ramkowania w celu wykorzystania znaku towarowego, logotypu, lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy), zamieszczonych na stronie internetowej AMIANTIT, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki AMIANTIT jest niedozwolone. Korzystanie z metatagów bądź innego „ukrytego tekstu”, w których znajdowałaby się nazwa lub znaki towarowe AMIANTIT, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki AMIANTIT jest niedozwolone. Korzystanie z linków, w których znajdowałoby się logo AMIANTIT lub inne zastrzeżone elementy graficzne i znaki towarowe, bez wyraźnej pisemnej zgody jest niedozwolone.

Prawa autorskie

Copyright 2014 AMIANTIT Co. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, animacje, filmy i sposób ich rozmieszczenia na stronach internetowych AMIANTIT są objęte prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być kopiowane do celów komercyjnych ani w celu dystrybucji, bądź też modyfikowane lub zamieszczane na innych stronach internetowych. Ponadto niektóre strony internetowe AMIANTIT zawierają obrazy, które są objęte prawami autorskimi należącymi do podmiotów, które je udostępniły.

Znaki towarowe

Jeżeli nie podano inaczej, wszelkie znaki prezentowane na stronach internetowych AMIANTIT są objęte prawami ochronnymi na znaki towarowe AMIANTIT, w tym wszystkie podstawowe marki AMIANTIT (FLOWTITE, AMIREN, AMIJACK...) oraz jej logotypy i emblematy korporacyjne.

Wyłączenie gwarancji

Niniejsze informacje są udostępniane przez AMIANTIT „w stanie, w jakim są” („as is”) i nie udzielamy na nie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, ani braku naruszeń. Choć wedle naszej wiedzy udostępnione informacje są dokładne, to mogą w nich występować błędy lub nieścisłości.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Strony internetowe, komunikaty dotyczące relacji inwestorskich, sprawozdania roczne i śródroczne, prognozy, prezentacje, pliki audio i video rejestrujące określone wydarzenia (nagrania lub transmisje) i inne dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie zawierają m.in. stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające aktualny pogląd zarządu na wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości.

W stwierdzeniach dotyczących przyszłości używane są słowa „spodziewa się”, „zakłada”, „ufa”, „szacuje”, „oczekuje”, „zamierza” „może” (w sensie przypuszczenia), „planuje”, „projektuje”, „powinien” i inne określenia tego rodzaju. Stwierdzenia takie są obarczone ryzykiem i niepewnością, takim jak, między innymi: spowolnienie gospodarcze w krajach świata; zmiany kursów wymiany walut i stóp procentowych; wprowadzenie produktów konkurencyjnych; zwiększenie zachęt promujących sprzedaż; oraz spadek cen odsprzedaży produktów wytwarzanych bądź sprzedawanych przez AMIANTIT.

W razie wystąpienia tych bądź innych rodzajów ryzyka i niepewności, lub jeśli założenia, na jakich oparte były te stwierdzenia, okażą się niewłaściwe, wówczas rzeczywiste wyniki mogą w znacznym stopniu odbiegać od prognoz wyrażonych bądź sugerowanych w tych stwierdzeniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizację stwierdzeń dotyczących przyszłości, które opisują stan rzeczy wyłącznie na dzień, w którym zostały złożone.

Wyłączenie licencji

Celem Amiantit było zapewnienie użytkownikom strony internetowej, która będzie innowacyjna i zawierać będzie potrzebne im informacje. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki spotkają się z przychylnym przyjęciem z Państwa strony. Tym niemniej AMIANTIT musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Co za tym idzie, zwracamy Państwa uwagę na fakt, że przez korzystanie z niniejszej strony nie nabywają Państwo żadnej licencji na prawa własności intelektualnej AMIANTIT.

Informacja dotycząca polityki prywatności

Podczas odwiedzin na naszych stronach, nasze serwery rejestrują nazwę dostawcy internetowego odwiedzającego, nazwę strony, z której nastąpiło wejście, odwiedzane strony oraz datę i czas trwania wizyty. Firma Amiantit jest zadowolona z Państwa zainteresowania naszymi produktami i z regularnego odwiedzania naszej strony. Traktujemy poważnie ochronę danych osobowych i chcemy zapewnić komfort podczas odwiedzania naszych stron. Ochrona prywatności odwiedzającego jest dla nas bardzo ważna podczas przetwarzania jego danych. Zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej dane odwiedzającego są przetwarzane tylko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych krajów, w których znajdują się nasze strony. Jednak strona internetowa firmy Amiantit może zawierać odnośniki do innych stron, których nie obowiązują zasady prywatności niniejszej strony.

Firma Amiantit Service GmbH jest zobowiązana do korzystania z danych osobowych wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy, traktować je z zachowaniem poufności, ochrony ich przed nadużyciami, zgodnie z przepisami ochrony danych, w szczególności z Federalną Ustawą Ochrony Danych (BDSG), Ustawą o Telekomunikacji (TKG) i Ustawą o Ochronie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną (TDDSG). Wprowadzając swoje dane osobowe na naszej stronie internetowej użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie w ramach ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli tylko jest to dozwolone właściwe i konieczne.

Niniejsza strona używa Google Analytics, narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW dostarczonych przez Google, Inc. (“Google”). Narzędzia Google Analytics używają plików „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu pomocy w analizie sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie o sposobie korzystania ze strony internetowej użytkownika (włącznie z adresem IP użytkownika) są przekazywane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywowania ukrywania adresu IP Google najpierw obcina/ukrywa adres IP państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron umowy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach wysyłany jest cały adres IP i skracany przez serwery Google w Stanach Zjednoczonych. Firma Google używa tych informacji w celu rozwoju użytkowania strony internetowej, tworzy raporty aktywności na stronie internetowej dla webmastera strony i dostarcza innych informacji dotyczących aktywności na stronie internetowej i używania sieci. Firma Google może także przekazywać niniejsze informacje podmiotom trzecim, w przypadku gdy wymaga tego prawo lub podmiotom, które przetwarzają informacje na rzecz Google. Firma Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można nie wyrazić zgody na używanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki, jednak należy zapamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych o sobie przez firmę Google w opisany powyżej sposób.

Niniejsza strona internetowa sporadycznie korzysta także z narzędzi marketingowych firmy Google Inc. ("Google"). Niniejsza funkcja jest używana do przedstawiania użytkownikom strony internetowej zawartości powiązanej (materiału reklamowego) jako część działalności reklamowej Google. Przeglądarka internetowa użytkownika przechowuje tzw. pliki "cookies", pliki tekstowe na komputerze użytkownika i pozwalają rozpoznawać odwiedzającego stronę internetową, będącą częścią sieci reklamowej Google. Na tych stronach użytkownikom można prezentować treści reklamowe, które dotyczą uprzednio przeglądanej przez użytkownika stron, która które używają narzędzi promocyjnych Google. Odnośnie samych informacji firma Google nie gromadzi informacji osobowych podczas tego procesu.

Jednak, jeżeli użytkownik nadal nie wyraża zgody na korzystanie z funkcji marketingowych oferowanych przez Google, można je całkowicie wyłączyć poprzez zmianę odpowiednich ustawień pod adresem http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, można wyłączyć używanie plików cookies dotyczących reklam opartych na preferencjach, które są oferowane przez stronę Network Advertising Initiative, za pomocą instrukcji na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Pozostałe informacje dotyczące narzędzi promocyjnych Google i ich polityki prywatności można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

Prawa autorskie na wykorzystane obrazy i grafikę:

@ Helder Almeida - Fotolia.com
@ weyo - Fotolia.com
@ Julien Eichinger - Fotolia.com
@ Web Buttons Inc - Fotolia.com
@ Gudellaphoto - Fotolia.com
@ Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com