menu ukryj


Certyfikaty

Nieodłączną i istotną cechą procesów produkcyjnych we wszystkich zakładach firmy Amiantit są konsekwentnie wysokie standardy jakościowe. Wszystkie zakłady produkcyjne są regularnie audytowane przez niezależne podmioty i posiadają certyfikaty zgodności z normą ISO 9001 i innymi normami. Specjalnie dobrani i wykwalifikowani specjaliści z działów badawczo-rozwojowych firmy Amiantit:

  • dbają o ciągły rozwój w zakresie wyrobów i technologii wytwarzania
  • świadczą pomoc techniczną i monitorują różne zakłady produkcyjne
  • zapewniają wymianę doświadczeń między różnymi zakładami produkcyjnymi firmy
  • projektują nowe zakłady produkcyjne oraz ich wyposażenie w maszyny, urządzenia i części zamienne.

Amiantit przywiązuje najwyższą wagę do wdrażania najlepszych procedur postępowania we wszystkich swych zakładach i przestrzegania najbardziej wymagających norm międzynarodowych. Reputację Grupy Amiantit w zakresie jakości i doskonałości potwierdza szereg certyfikatów, akredytacji i dopuszczeń przyznanych przez czołowe światowe instytucje i jednostki certyfikujące.

Certyfikaty i akredytacje GRUPY AMIANTIT

Poniżej prezentujemy wybrane jednostki akredytujące, które przyznały certyfikaty Grupie Amiantit:

ASTM

ASTM International to jedna z największych na świecie niezależnych instytucji opracowujących normy – cieszące się powszechnym zaufaniem źródło norm technicznych w zakresie materiałów, wyrobów, produktów, systemów i usług. Obecnie ASTM odgrywa czołową rolę w zaspokajaniu potrzeb normalizacyjnych w skali globalnej, w tym również przemysłu produkcji rur i systemów rurowych.
Strona internetowa ASTM: http://www.astm.org

AWWA

AWWA to miarodajne źródło w dziedzinie zasobów wodnych i ich bezpieczeństwa, udostępniające wiedzę, informację i doradztwo w zakresie zaopatrzenia w wodę i jej jakości na obszarze Ameryki Północnej i poza nią. AWWA działa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego ludności koordynując i scalając prace w tym zakresie prowadzone przez instytucje działające w tym sektorze. Jest międzynarodową edukacyjną organizacją non-profit, a jednocześnie największą i najstarszą na świecie organizacją specjalistów w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki jej zasobami.
Strona internetowa AWWA: http://www.awwa.org

TÜV SÜD

Konkurencyjność każdej firmy na rynku międzynarodowym jest wyznaczona przede wszystkim jakością realizowanych przez nią procesów. Skutecznym narzędziem realizacji wszystkich potrzeb w zakresie jakości, niezbędnym w każdej nowoczesnej i innowacyjnej firmie, jest system zarządzania jakością – na przykład system ISO 9001. Firma TÜV SÜD oferuje wsparcie w zakresie budowy i certyfikacji systemu jakości, przystosowane do konkretnych potrzeb firmy poddającej się certyfikacji.
Strona internetowa TÜV SÜD: http://www.tuev-sued.de/home_en

KIWA

KIWA to niezależna, wysoko wyspecjalizowana i wykwalifikowana organizacja, prowadząca podstawową działalność w zakresie certyfikacji. Realizuje ją w formie audytów, prób, technologii, szkoleń i doradztwa. Z usług KIWA korzystają klienci z przemysłu wytwórczego i przetwórczego, firmy usługowe, przedsiębiorstwa komunalne i energetyczne, lokalne agencje rządowe oraz międzynarodowe organizacje działające w najrozmaitszych sektorach rynku. KIWA pracuje dla klientów z wielu dziedzin przemysłu, lecz szczególny nacisk kładzie m.in. na sektor wody i energii.
Strona internetowa KIWA: http://www.1kiwa.com

DNV

Det Norske VERITAS (DNV) to niezależna norweska fundacja zajmująca się ochroną życia, mienia i środowiska. Centrala fundacji mieści się w Oslo. DNV prowadzi ponad 300 biur w 100 krajach. Główny zakres działalności to identyfikacja i ocena ryzyka oraz doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem.
Strona internetowa DNV: http://www.dnv.com

UL

Underwriters Laboratories Inc. (UL) to niezależna, działająca na zasadach komercyjnych organizacja zajmująca się certyfikacją bezpieczeństwa wyrobów, od ponad stulecia zajmująca się testowaniem produktów i opracowywaniem norm bezpieczeństwa. Światowa rodzina firm należących do UL oraz sieć usługodawców obejmuje 66 pracowni i laboratoriów zajmujących się testowaniem i certyfikowaniem wyrobów i obsługujących klientów ze 104 krajów świata.
Strona internetowa UL: http://www.ul.com

DVGW

Zasadnicza misja DVGW to wspieranie postępu w przemyśle wody i gazu w kontekście technicznym i naukowo-technicznym. Podstawę działań DVGW zmierzających do realizacji tego celu stanowią aktualne potrzeby członków organizacji oraz cele statutowe, tj. bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska. Najważniejszą formą tych działań jest wydawanie Norm Technicznych DVGW. Opracowywane przez różne jednostki i podmioty DVGW normy te mają status zbliżony do prawnego.
Strona internetowa DVGW: http://www.dvgw.de/english-pages/dvgw/

NSF

NSF International, The Public Health and Safety Company™ to komercyjna organizacja pozarządowa będąca światowym liderem w zakresie opracowywania norm, certyfikowania wyrobów, edukacji oraz zarządzania ryzykiem w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Koncentrując się m.in. na gospodarce wodnej i środowisku, NSF poprzez swoje centrum edukacyjne zdrowia publicznego (Centre for Public Health Education ) opracowuje normy krajowe i świadczy usługi w zakresie oceny zgodności.
Strona internetowa NSF: http://www.nsf.org

DQS

DQS świadczy usługi w zakresie oceny systemów zarządzania i procesów na podstawie ponad 70 norm i specyfikacji uznanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Organizacja ocenia systemy zarządzania, koncentrując się na tworzeniu wartości i potencjale doskonalenia. Zatrudniając ponad 1400 wykwalifikowanych i doświadczonych audytorów DQS jest cenionym, pożądanym i kompetentnym partnerem w zakresie doskonalenia systemów zarządzania.
Strona internetowa DQS: http://www.dqscert.com

FM

Firma FM Global dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu ubezpieczeń komercyjnych i własności przemysłowej, technicznych aspektów działalności ubezpieczeniowej oraz zarządzania ryzykiem. W tym zakresie firma, działając poprzez jednostkę certyfikującą FM Approvals, oferuje w skali światowej usługi certyfikacji i badań wyrobów. Uznawany i respektowany na całym świecie certyfikat FM Approvals daje odbiorcom gwarancję, że wyroby lub usługi zostały obiektywnie przetestowane i spełniają najwyższe wymagania norm krajowych i międzynarodowych.
Strona internetowa FM: http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=50000000

CSTB

CSTB to państwowa korporacja przemysłowo-handlowa, działająca pod administracyjnym nadzorem francuskiego Ministerstwa Budownictwa Mieszkaniowego. Zalicza się do czołowych europejskich centrów badawczo-analitycznych. Koncentrując się na doskonaleniu komfortu i bezpieczeństwa budynków, CSTB działa na czterech uzupełniających się polach: badań, zaawansowanych technologii, oceny jakości i rozpowszechniania wiedzy. CSTB współpracuje z inwestorami, architektami, laboratoriami badawczymi, producentami i przedsiębiorcami. Pomaga francuskim władzom w opracowywaniu przepisów technicznych i czuwaniu nad jakością budynków.
Strona internetowa CSTB: http://www.cstb.fr

EMI

ÉMI (ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS Közhasznú Társaság) to węgierska organizacja non-profit zajmująca się kontrolą jakości i innowacjami w budownictwie.
Strona internetowa EMI: http://www.emi.hu

Bureau VERITAS

Grupa Bureau VERITAS służy klientom swym uznanym doświadczeniem i wiedzą, pomagając im spełnić wymagania norm i przepisów dotyczących jakości, zdrowia i higieny, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Sieć Grupy zarządza relacjami z klientem i świadczy kompleksowe usługi w zakresie kontroli, prób i badań, audytowania, certyfikacji i związanej z nią pomocy technicznej, szkolenia i kontraktowania. W razie potrzeby Bureau VERITAS świadczy również usługi doradcze.
Strona internetowa BUREAU VERITAS: http://www.bureauveritas.com

Sabesp

SABESP (Basic Sanitation Company) to spółka, której głównym udziałowcem jest rząd stanu São Paulo. Firma działa jako koncesjonariusz – operator miejskich usług sanitarnych w ponad 368 miastach w stanie São Paulo i odpowiada za planowanie, budowę i eksploatację systemów wodociągowych, kanalizacji komunalnej i przemysłowej. Prowadząc gospodarkę wodną od retencji po dystrybucję wody, w szerokim zakresie odpowiada za przestrzeganie przepisów i wymogów Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Strona internetowa SABESP: http://www.sabesp.com.br