menu ukryj


Instalacja

Wysoka trwałość użytkowa i dobre charakterystyki eksploatacyjne rur Flowtite w znacznym stopniu zależą od prawidłowego transportu i właściwego zainstalowania rur. Inwestor, inżynier i wykonawca muszą mieć świadomość, że rury z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) zaprojektowano przy założeniu, że będą instalowane zgodnie z zalecanymi procedurami.

Podane niżej informacje stanowią jedynie ogólny przegląd procedur instalowania i w żadnej mierze nie zastępują indywidualnych instrukcji instalowania, obowiązujących dla każdego projektu z osobna.

SYSTEMY PODZIEMNE - ZAKOPYWANE

W większości przypadków najbardziej opłacalny jest rurociąg zakopywany z rur Flowtite. Grunt zapewnia rurom potrzebne podparcie i chroni przed uszkodzeniami i wandalizmem. Ponieważ rury nie są zaprojektowane na przenoszenie pełnego nacisku osiowego, wszelkie niezrównoważone parcia i naciski wynikające ze zmiany kierunku rurociągu, obecności trójników, redukcji, odgałęzień itp. należy przenieść na bloki oporowe lub zastosować łączniki blokowane przenoszące te obciążenia na stały grunt.

Dno wykopu, wykonane z odpowiedniego materiału, powinno zapewniać ciągłe i jednorodne podparcie rury. Dla uzyskania zadowalających właściwości całego układu rura – grunt należy użyć odpowiedniej zasypki. Na podłoże denne i do zasypania strefy zainstalowania rur dopuszcza się większość zasypek gruboziarnistych.

Po ułożeniu każdego odcinka rury należy sprawdzić maksymalne pionowe odchylenie średnicowe. Maksymalne dopuszczalne wstępne odchylenie średnicowe (typowo pionowe) dla rur o średnicy poniżej 250 mm wynosi 2,5%. Natomiast maksymalne dopuszczalne długotrwałe odchylenie średnicowe dla rur 300 mm i większych wynosi 5%, a dla mniejszych średnic 4%. Wartości te stosują się do wszystkich klas sztywności.

Więcej informacji o instalacjach zakopywanych według zaleceń AWWA i ATV można znaleźć w dziale "Do pobrania".

INSTALACJE NAZIEMNE - NAPOWIETRZNE

W przypadku instalacji naziemnych rury GRP Flowtite układa się na podporach lub kołyskach i mocuje taśmami dla zapewnienia stabilności. Podpory zwykle wykonuje się z betonu lub stali, a taśmy mocujące są stalowe. Rozróżniamy rurociągi przenoszące naciski wzdłużne i rurociągi swobodne, nieprzenoszące takich nacisków.

INSTALACJE NIEPRZENOSZĄCE NACISKÓW WZDŁUŻNYCH

Rurociągi nieprzenoszące nacisków wzdłużnych przejmują siły parcia powstające wskutek ciśnienia transportowanego wewnątrz płynu, lecz nie są zaprojektowane na przenoszenie sił wzdłużnych powstających przy każdej zmianie kierunku przepływu lub geometrii rurociągu, zwłaszcza zmiany przekroju poprzecznego. Dlatego wymagają stosowania bloków oporowych lub innych podpór przejmujących wypadkowe parcia osiowe. Bloki oporowe zwykle wykonuje się z żelbetu. Całkowicie obejmują one łącznik rurociągu i bezpiecznie przenoszą parcie na stały grunt. Rurociągi tego typu wymagają starannej analizy, a przy obliczeniach stabilności należy uwzględniać ciśnienie wody

INSTALACJE PRZENOSZĄCE NACISKI WZDŁUŻNE

Instalacje przenoszące naciski wzdłużne wykonuje się z rur i łączników typu biaxial, łączników sztywnych bądź samokotwiących. Przejmują one parcie płynu, a ponadto przenoszą siły wzdłużne lub momenty zginające. Rury i złącza takich rurociągów są zdolne do przenoszenia obciążeń wzdłużnych. W rezultacie wypadkowe parcie wzdłużne przejmuje sam rurociąg i nie trzeba stosować bloków oporowych. Starannie dobrane rozmieszczenie podpór gwarantuje, że naprężenia osiowe nie przekroczą określonych wartości granicznych. Systemy rurowe tego typu wymagają starannej, trójwymiarowej analizy strukturalnej. Specjalne oprogramowanie komputerowe oblicza wartości wszystkich naprężeń i odkształceń oraz sił podporowych. Obecność w takim systemie naprężeń osiowych zwykle wymusza stosowanie rur i łączników o klasie sztywności wyższej niż wynikająca z wartości ciśnienia roboczego. Ponieważ rury Flowtite mają niższy moduł sztywności niż np. stal, często siły działające na elementy są mniejsze.

Więcej informacji o instalacjach naziemnych można znaleźć w dziale "Do pobrania".

 SLIPLINING – RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW

Ponieważ proces produkcyjny umożliwia wytwarzanie rur Flowtite o średnicach według wymagań odbiorcy, do renowacji można wyprodukować rury o średnicy optymalnie dostosowanej do średnicy wewnętrznej remontowanego rurociągu. Dzięki temu do maksimum wykorzystuje się przepustowość rurociągu, z zachowaniem łatwości montażu cechującej rury Flowtite.

Można też standardowe rury Flowtite montować poza odnawianym rurociągiem i przepychać je na miejsce. Taką operację można wykonać nawet przy małych przepływach, jeśli stary rurociąg jest napełniony mniej niż w jednej trzeciej.W przypadku przepychania na większe odległości na kielichowych końcach rury można zamontować pierścienie oporowe, przenoszące siłę przepychu przez złącze bez uszczerbku dla szczelności połączenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rurociągów ciśnieniowych. W przypadku dużych średnic rurę można bez trudności dowozić na lekkim wózku ramowym i instalować w finalnym położeniu. Możliwość zamówienia rur o rozmaitych długościach również przyczynia się do skrócenia czasu montażu.

Możliwa jest także renowacja starych rurociągów metodą slipliningu z zastosowaniem złącz wpuszczanych, pozwalających na bardzo ścisłe dopasowanie średnicy zewnętrznej kielicha rury slipliningowej do wewnętrznej średnicy istniejącego rurociągu. Do takiego slipliningu oferujemy rury o średnicach od 600 do 1900 mm i klasie sztywności SN5000 i SN10000.

INSTALACJE PODWODNE

Rury GRP często instaluje się pod wodą, zwłaszcza przy budowie ujęć wodnych i odpływów. Często najlepiej zmontować rurociąg i zaholować go na miejsce układania. Zwykle tak instaluje się rurociągi podwodne zmontowane z użyciem:


  • złącz dwukielichowych z uchami do lin holowniczych
  • łączników blokowanych
  • złącz laminowanych / nakładanych na miejscu
  • złącz kołnierzowychOprócz nich dostępne są złącza rozmaitych innych typów. Odpowiedni rodzaj złącz dobiera się na podstawie założeń i wymogów projektowych. W zależności od wymogów projektowych , warunków na miejscu budowy oraz warunków atmosferycznych stosuje się różne technologie montażu, takie jak:


  • montaż jednorurowy – rury opuszcza się pojedynczo i łączy pod wodą
  • montaż wielorurowy – na lądzie lub na pokładzie barki montuje się wstępnie dwie lub trzy sekcje rurowe, opuszcza i łączy pod wodą
  • montaż wielorurowy z wykorzystaniem ciągów rurowych holowanych na miejsce zatopienia

Dostawca systemów Flowtite na żądanie udostępni instrukcje montażu dla każdego konkretnego projektu.

Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze o wyrobach Flowtite przeznaczonych do zastosowań podwodnych, którą można pobrać tutaj.