Göm meny


INDUSTRIELLA APPLIKATIONER

Flowtite rörsystem för industriella applikationer tillverkas främst för industriföretag, gruvdrift, petroleum- och kemisk industri. Många av våra enheter är specialiserade på teknik, design, leverans, övervakning, installationsupport och hydraulisk provning av skräddarsydda sammansatta komponenter (spools) och rördelar. Vår kunniga personal har en bred kompetens i att hantera industriella GRP-projekt, bland annat när det gäller kraftverk, termiska solkraftverk, avsaltningsanläggningar, kemisk industri, industriellt avloppsvatten, fiskodlingar, brandbekämpningssystem eller biodieselanläggningar. Dessutom ger våra medarbetere individuellt stöd när det gäller speciella tillämpningar, installation och underhåll för många industriella användningsområden.

KEMISK AVLOPPSRENING

Det omfattande sortimentet av Flowtite GRP-rör för industriella applikationer uppnår enastående resultat i behandling av industriellt avloppsvatten, som är den mest komplexa sektorn när det gäller reningsverksområdet. Reningsprocesser har utformats för olika tillämpningar. Flowtite rörsystem används främst för vätsketransport/lagring i de processer som anges nedan:

  • Neutralisering
  • Minskning av oxidation
  • Fysikalisk-kemiska behandlingar
  • Biologiska behandlingar
  • Flotation

AVSALTNING

Avsaltningsanläggningar säkerställer tillgången till dricksvatten genom havsvatten och måste garantera kvalitet och god dricksvattendistribution. Flowtite GRP-rörsystem klarar både de operativa och yttre belastningar som kommer från maskiner, uppfyller lokala hälsokrav och säkerställer ett korrosionsfritt system, inga vattenförluster, lågt tryckfall, lågt underhållsbehov med mycket låga livscykelkostnader, samt möjliggör höga flöden. Flowtite GRP-rörsystem är beständiga mot havsvattenkorrosion och de hartser som används i framställningen av GRP-rören ger ett naturligt skydd från pH 1 till 14.

Därför används GRP-rör och andra speciella GRP-rördelar i stor utsträckning i:

  • Intagsledningar för havsvatten till anläggningen
  • Utloppsledningar för saltlake från anläggningen
  • Rörledningar för intern behandling på anläggningen
  • Distributionsnät för dricksvatten

KRAFTVERK

Nya och renoverade kraftverk måste transportera en stor mängd vatten, både för process- och kylsystem. Installationen av produkter såsom Flowtite GRP-rör möjliggör ett långsiktigt förtroende för rörsystemet, med låga installations-, drift- och underhållskostnader. Kylningsprocessen äger rum i en öppen eller sluten krets. I det första fallet transporteras havs- eller älvvatten via en intagsledning till kondensatorerna och återförs sedan till havet eller älven genom en utloppsledning. Den slutna kretsen kräver kyltorn, där temperaturen på det hetvatten som kommer från kondensatorerna sänks innan det återvänder till kondensatorerna. Flowtite-rör används i stor utsträckning för intag, pumpstation, huvudkylsystem, avtappnings- och undervattensutlopp (submarina utlopp), samt andra med speciella GRP-delar och vattenledningar för hjälpkylning. De används även i andra kraftverkssystem, såsom vattenrenings- och brandsläckningsnät.

MASSA OCH PAPPER

Flowtite GRP-system rekommenderas också för bearbetning och transport/lagring av trämassa, blekmedel, färg och rester. I tryckerierna används de vanligen för transport av flytande rester som innehåller syra och lösningsmedel. Flowtite GRP-rörsystem erbjuder idealiska lösningar för dessa mycket alkaliska och sura avlopp. Den vinylesterharts som används tål höga vätsketemperaturer upp till 90° Celsius.LIVSMEDEL OCH JORDBRUK

Beroende på land, har Flowtite GRP-rörsystem livsmedelscertifiering för säker transport och förvaring av livsmedelsrelaterade vätskor. Därför gynnas socker-, vin-, olivolje-, bryggeri- och konservindustrin av GRP-rörens låga värmeledningsförmåga och goda beständighet mot aggressiva syror, kemikalier och rengöringsvätskor.

GRUVDRIFT

De enastående produktegenskaperna hos GRP gör att rörledningar av detta material också är intressanta för gruvindustrin. På grund av sin låga vikt och enkla installation, används Flowtite GRP-rör även som brunnsrör för att pumpa grundvatten. Dessutom finns det ett ökat behov av luftreningssystem. Detta öppnar ett brett område för produkter tillverkade av GRP. Flowtite luftreningssystem ger god kemikaliebeständighet vid förhöjda temperaturer, tryck och vakuumförhållanden mot de flesta syror, kemikalier och andra korrosiva element. Dessutom gör den utmärkta mekaniska hållfastheten vid tryck och de enastående produktegenskaperna att Flowtite GRP-rörsystem är ett utomordentligt väl lämpat material.

MARINT, SKEPPSBYGGNAD OCH OFFSHORE-PLATTFORMAR

Eftersom de ofta används i havsutlopp och -intag, är stora GRP-strukturer utformade för att ge lång livslängd och enkel installation under havsytan. Vattenintag och -utlopp samt diffusorer, har levererats med upp till 4 meter i diameter, med en kombinerad verkstads- och installationsplatstillverkning. Y-rör med stora diametrar är också utformade enligt projektspecifikationer och ger stora fördelar under installationen liksom vid drift av rörledningarna. Den utmärkta korrosionsbeständigheten mot havsvatten, låg vikt och brandmotstånd, gör Flowtite GRP-produkter till ett populärt val för kylkretsar, lagring, transport och allmän konstruktion inom varvsindustrin och offshore-plattformar.