Göm meny


CERTIFIKAT

Genomgående höga kvalitetsnormer är ett viktigt särdrag för Amiantits tillverkningsprocesser över hela världen. Produktionsanläggningarna kontrolleras kontinuerligt av en tredje part och har officiellt godkännande enligt ISO 9001 och andra standarder. Engagerad och högt kvalificerad personal inom Amiantits forsknings- och utvecklingsavdelningar över hela världen garanterar:

  • Ständig utveckling av produkter och processer
  • Tekniskt stöd, övervakning och utbyte av erfarenheter mellan de olika anläggningarna
  • Etablering av nya anläggningar samt produktionsutrustning och reservdelar

Amiantit har förbundit sig att anta globalt bästa praxis och att arbeta i enlighet med de strängaste internationella standarderna. Koncernens rykte när det gäller kvalitet och kompetens stöds av ett stort antal ackrediteringar från ledande certifieringsorgan över hela världen:

KONCERNACKREDITERINGAR

Nedan finns en förteckning över några av de utmärkelser och certifikat som Amiantit-koncernen har tilldelats:

ASTM

ASTM International är en av de största frivilliga standardiseringsorganisationerna i världen - en pålitlig källa för tekniska standarder för material, produkter, system och tjänster. Idag spelar ASTM en ledande roll i hanteringen av de standardiseringsbehov som finns på den globala marknaden, även för rörbranschen.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.astm.org

AWWA

AWWA är den auktoritativa resursen för rent vatten, som tillhandahåller kunskap och information och skapar opinionsbildning för att förbättra kvaliteten och tillgången på vatten i och utanför Nordamerika. AWWA främjar folkhälsa, säkerhet och välbefinnande genom att förena ansträngningarna över hela spektrumet i vattensamhället. Det är en internationell ideell och utbildande förening och den största och äldsta organisationen för människor som arbetar med vatten över hela världen.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.awwa.org

TÜV SÜD

Konkurrenskraften för ett företag på den internationella marknaden bestäms av kvaliteten på dess processer. Ett kvalitetsledningssystem som ISO 9001 är ett effektivt verktyg för att hantera alla kvalitetskrav som ett modernt, innovativt företag ställs inför. TÜV SÜD erbjuder stöd till certifiering av ett skräddarsytt system anpassat till företagets behov.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.tuev-sued.de/home_en

KIWA

Kiwa är en oberoende högkvalificerad organisation som har certifiering som sin kärnverksamhet. Detta stöds av inspektion, provning, teknik, utbildning och rådgivning. Kunderna finns inom tillverknings- och processindustrier, tjänsteföretag, service, (lokala) myndigheter och internationella organisationer inom en rad olika marknadssektorer. Kiwa arbetar för kunder inom många branscher, men tyngdpunkten ligger bland annat på vatten och energi.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.1kiwa.com

DNV

Det Norske VERITAS (DNV) är en oberoende stiftelse med målsättningen att skydda liv, egendom och miljö. DNV har sitt huvudkontor i Oslo, Norge, och har etablerat cirka 300 kontor i 100 olika länder. Dess kärnkompetens är att identifiera, utvärdera och ge råd om hur man ska hantera risker.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.dnv.com

UL

Underwriters Laboratories Inc. (UL) är en oberoende, icke-vinstdrivande certifieringsorganisation för produktsäkerhet som har testat produkter och skrivit standarder för säkerhet i över ett sekel. ULs världsomspännande familj av företag och nätverk av tjänsteleverantörer inkluderar 66 laboratorie-, provnings- och certifieringsenheter som betjänar kunder i 104 länder.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.ul.com

DVGW

Det centrala uppdraget för DVGW är att främja gas- och vattenindustrin i både det tekniska och det tekniskt-vetenskapliga sammanhanget. För att uppnå detta mål, baserar DVGW sin verksamhet på gällande krav från sina medlemmar och de mål som deklareras i stadgarna, dvs. säkerhet, hygien och miljöskydd. Tekniska regler som utfärdats av DVGW utgör kärnan i denna grundval. Dessa regler har tagits fram av de olika DVGW-organen och åtnjuter en kvasirättslig ställning.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.dvgw.de/english-pages/dvgw/

NSF

NSF International, The Public Health and Safety Company™, är en icke-vinstdrivande, icke-statlig organisation, som är världsledande inom utveckling av standarder, produktcertifiering, utbildning och riskhantering för folkhälsa och säkerhet. Samtidigt som NSF fokuserar bland annat på vatten och miljö, utvecklar de nationella standarder genom sitt centrum för folkhälsoutbildning och tillhandahåller tredjepartstjänster för överensstämmelse-bedömningar.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.nsf.org

DQS

DQS gör bedömningar av ledningssystem och processer utifrån fler än 70 nationellt och internationellt erkända standarder och specifikationer. Organisationen bedömer ledningssystem med fokus på värdeskapande och förbättringspotential. Med mer än 1 400 kvalificerade och erfarna revisorer är DQS en värdefull, eftertraktad och kompetent partner för utveckling av ledningssystem.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.dqscert.com

FM

Företaget FM Global erbjuder heltäckande globala kommersiella och industriella egendomsförsäkringar, tekniska försäkrings- och riskhanteringslösningar. I detta sammanhang erbjuder bolaget världsomspännande industriella och kommersiella produktcertifierings- och provningstjänster via FM Approvals. Erkända och respekterade över hela världen, försäkrar FM Approvals certifieringar kunderna att en produkt eller tjänst har testats objektivt och att den uppfyller de högsta nationella och internationella standarderna.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=50000000

CSTB

CSTB är en statsägd industriell och kommersiell korporation, som står under administrativ tillsyn av det franska ministeriet för bostäder. Det är ett av Europas ledande forsknings- och utvärderingsinstitut. I sin strävan att förbättra välbefinnandet och säkerheten i byggnader, agerar CSTB inom fyra kompletterande områden: forskning, avancerad teknik, kvalitetsbedömningar och kunskapsspridning. CSTB samarbetar med upphandlande myndigheter, arkitekter, forskningskontor, tillverkare och entreprenörer, och hjälper de franska myndigheterna att definiera tekniska föreskrifter och säkerställa kvaliteten på byggnader.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.cstb.fr

EMI

ÉMI (ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS Közhasznú Társaság) är en ideell organisation för kvalitetskontroll och innovation inom byggnation. Den är belägen i Ungern.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.emi.hu

Bureau VERITAS

Bureau VERITAS-koncernen tillhandahåller erkänd expertis och hjälper kunder att uppfylla standarder och föreskrifter som gäller kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar. Koncernens nätverk hanterar klientrelationer och levererar ett omfattande utbud av tjänster, inklusive besiktning, provning, revision, certifiering och tillhörande tekniskt bistånd, utbildning och outsourcing. I förekommande fall ger Bureau VERITAS även rådgivning.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.bureauveritas.com

Sabesp

Sabesp Basic Sanitation Company är ett företag som har regeringen i delstaten São Paulo som huvudägare. Företaget verkar som en koncessionshavare för kommunala sanitära tjänster. Verksamma i mer än 368 städer i delstaten São Paulo, är de ansvariga för planering, byggande och drift av vatten, avlopp och industriellt avloppsvatten. Det sker en omfattande kontroll av vatten, alltifrån uppdämningen av vatten till det att det distribueras, så att de regler och krav som ställs av hälsodepartementet och WHO (Världshälsoorganisationen) följs.
Webbplats för tilldelande organ: http://www.sabesp.com.br