Göm meny


INSTALLATION

Lång livslängd och bra prestanda för Flowtite-rör kan endast garanteras genom korrekt hantering och installation av röret. Det är viktigt för byggherren, ingenjören och entreprenören att förstå att rör av glasfiberarmerad polyester (GRP) är utformade för att utnyttja de rekommenderade installationsprocedurerna.

Den information som ges nedan är bara en partiell genomgång av installationsprocedurerna. Den är inte avsedd att ersätta de separat tillgängliga installationsanvisningarna som måste följas för varje projekt.

NEDGRÄVD INSTALLATION

I de flesta fall är ett nedgrävt Flowtite-rörsystem den mest ekonomiska rörinstallationen. Jorden kommer att ge det stöd som röret behöver, och man undviker vandalism och skador. Eftersom rören inte är konstruerade för att stå emot fullt axialtryck, kommer alla obalanserade krafter till följd av förändringar i riktning, T-rör, reduktioner, Y-rör etc. att behöva få stöd från stödblock eller dragsäkra kopplingar för överföring av dessa belastningar till stabil mark.

Ledningsbädden, av lämpligt material, ska ge ett jämnt och kontinuerligt stöd för röret. För att säkerställa ett tillfredsställande rör-jordsystem måste korrekt kringfyllningsmaterial användas. De flesta grovkorniga jordar är acceptabla ledningsbädd- och kringfyllningsmaterial för rörzonen.

Efter installationen av varje rör måste den maximala diametrala vertikala deformationen kontrolleras. Den maximalt tillåtna diametrala deformationen (normalt vertikal) får inledningsvis inte överstiga 2,5 % för rör lika med/mindre än 250 mm och 3 % för övriga diametrar. Den maximalt tillåtna långsiktiga diametrala deformationen är 5 % för diametrar 300 mm och större, och 4 % för mindre diametrar. Dessa värden gäller för alla styvhetsklasser.

Mer information om nedgrävda installationer finns tillgänglig i sektionen "Nedladdningar".

INSTALLATION OVAN JORD

För installationer av Flowtite-rör ovan jord, läggs rören på stöd eller vaggor och fästs med band för att garantera stabilitet. Stöden är vanligtvis gjorda av betong eller stål; banden är tillverkade av stål. Vi skiljer mellan dragsäkra och icke-dragsäkra rörsystem.

ICKE-DRAGSÄKER INSTALLATION

Icke-dragsäkra rörsystem bär vätsketrycket, men de är inte utformade för att överföra tryckkrafter som genereras vid varje riktningsändring eller geometrisk förändring/förändring i tvärsnittsområdet. Därför behöver systemen stödblock eller andra stöd för att stå emot obalanserat tryck. Stödblocken är normalt tillverkade av armerad betong. De måste inkapsla rördelen helt och hållet och på ett säkert sätt överföra trycket till fast mark. Icke-dragsäkra rörsystem behöver analyseras noggrant och vattentrycket måste beaktas när stabiliteten kontrolleras.

DRAGSÄKER INSTALLATION

Dragsäkra rörsystem, även kallade biaxiella rör och muffar, dragsäkra muffar eller självförankrande system, bär vätsketrycket och överför även längsgående krafter eller böjmoment. Både rören och muffarna har axiell lastbärande kapacitet. Rörsystemet ska således stå emot obalanserat tryck och inga stödblock är nödvändiga. En noggrann placering av stöden säkerställer att de axiella belastningarna hålls inom givna gränser. Dragsäkra rörsystem kräver en noggrann 3D strukturanalys. Specialiserad programvara fastställer alla spänningar och förskjutningar såväl som stödkrafter. Axiella spänningar som alstras i ett sådant system gör att det vanligtvis krävs en högre tryckklass på rör och muffar än själva drifttrycket. På grund av det faktum att Flowtite-rör har en lägre E-modul än t.ex. stål, är belastningen på komponenter ofta lägre.

Mer information om installationer ovan jord finns i sektionen "Nedladdningar".

 SLIPLINING - RENOVERING

Med möjligheten att tillverka skräddarsydda diametrar, kan Flowtite GRP-rör tillverkas med optimal rörstorlek för att passa till innerdiametern i befintliga rörledningar. Detta möjliggör maximal flödeskapacitet samtidigt som det tillåter enkel installation.

Standard Flowtite-rör kan monteras utanför det slitna röret och sedan skjutas på plats. Detta kan göras även vid låga flöden, om den gamla rörledningen inte är fylld till mer än en tredjedel.För att trycka långa sträckor, kan tryckringar monteras på röränden, så att kraftöverföringen genom kopplingen kan ske utan att påverka tätningsförmågan. Detta är särskilt viktigt vid renovering av tryckledningar. Rör med stora diametrar kan enkelt transporteras med en lätt ramvagn och sättas ihop på plats. Möjligheten att tillverka variabla längder bidrar också till att förkorta installationstiden.

Infodring (sliplining) med kopplingar infällda i rörväggen, vilket tillåter en nära anpassning till innerdiametern på det befintliga röret och infodringsrörets ytterdiameter, är också möjlig. Rör med infällda kopplingar finns tillgängliga i SN 5000 och SN 10000 för diametrar mellan 600 och 1 900 mm.

UNDER VATTEN

GRP-rör installeras ofta under vatten, framför allt som intags- och utloppsledningar. Det är ofta lämpligt att rören är sammanfogade och bogseras till den position där de ska installeras. Installationen sker vanligen med följande fogtyper:


  • Flowtite-muffar med stagsträckare
  • Dragsäkra kopplingar
  • Laminerade skarvar
  • FlänsförbandUtöver dessa fogtyper, finns ett antal andra olika typer av kopplingar tillgängliga och dessa måste väljas utifrån projektets krav. Beroende på projektkrav och plats eller väderförhållanden används olika installationsmetoder. Dessa är:


  • Installation rör för rör - Med denna metod sänks rören ner i vattnet och kopplas samman under vatten, ett efter ett
  • Installation av flera rör - Två eller tre rörsektioner förmonteras på land eller på en pråm och sänks sedan ner i vattnet och kopplas samman under vatten
  • Installation av flera rör i form av rörsträngar (bogsering)

Din leverantör kommer att ge specifika monteringsanvisningar för varje enskilt projekt.

Mer detaljer finns tillgängliga i vår Flowtite produktbroschyr för undervattensapplikationer, som kan laddas ned här.